Privacy

Door de komst van General Data Protection Regulation. GDPR (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) zijn ook wij binnen Salú Vida verplicht een aantal zaken beter in te richten. namelijk indien u gegevens bekend zijn binnen onze organisatie dan moeten wij daar secuur mee omgaan en ervoor zorgen dat deze niet toegankelijk zijn voor derden.

Wij hebben uw gegevens verkregen door:

  • Een consult dat u bij ons heeft aangevraagd
  • Een behandeling die u bij ons heeft aangevraagd en heeft ontvangen en is geregistreerd
  • Een aanvraag die u bij ons heeft gedaan voor het ontvangen van een scriptie of gepubliceerd artikel
  • Kenbaar heeft gemaakt via het reactie formulier of Email middels onze website dat u informatie wilt ontvangen inzake een informatie avond of deelneemt aan een informatie avond

Voor alle boven benoemende zaken geld dat wij dus minimaal uw email adres hebben ontvangen en hebben opgeslagen.
Voor cliënten die  bij ons ook een behandeling hebben ontvangen is een dossier aangemaakt die in onze administratie is opgeslagen.

Door de nieuwe privacy wet (GDPR) General Data Protection Regulation. Schrijft mede voor dat met alle clienten waar wij als bedrijf contact mee hebben en data van hebben in onze administratie we deze cliënten kenbaar maken hiervan en nogmaals om expliciete toestemming vragen voor het vastleggen van deze informatie.

Voor het GDPR zijn een aantal spelregels opgesteld die u als persoon moet weten en hier ook op gewezen moet worden.
Mocht u na het lezen van deze regels vragen hebben of inzage willen hebben in de door ons van uw opgeslagen gegevens of wilt u dat wij deze verwijderen. Dan ontvangen wij graag van u een verzoek hiervoor en zullen wij deze uiteraard inwilligen.

Hieronder de regels waar wij u op attent maken:

1. Er is toestemming nodig

Bedrijven mogen geen persoonlijke informatie over personen verwerken, behalve als ze een vrijwillige, specifieke, op informatie berustende en ondubbelzinnige wilsuiting van toestemming hebben, in de vorm van een verklaring of door middel van een ‘actieve handeling’.

2. Recht op inzage

Personen hebben recht op toegang tot hun persoonsgegevens en het recht om te weten hoe de over hen verzamelde gegevens door het bedrijf worden gebruikt. Het bedrijf moet gratis een kopie van de persoonsgegevens in elektronisch formaat verschaffen indien de persoon daarom verzoekt.

3. Het recht om verwijderd te worden

Als een persoon geen klant meer is of niet langer toestemming geeft om zijn persoonsgegevens te gebruiken, moeten zijn gegevens worden verwijderd.

4. Het recht om gegevens over te dragen

Personen hebben het recht om hun gegevens aan een andere dienstverlener over te dragen. Dit moet gebeuren in een algemeen gebruikt en voor een computer leesbaar formaat.

5. Het recht om geïnformeerd te worden

Dit heeft betrekking op alle soorten gegevensverzameling door bedrijven, de persoon moet worden geïnformeerd voordat de gegevens worden verzameld. Klanten moeten uitdrukkelijk toestemming geven voor het verzamelen van hun gegevens. Deze toestemming moet vrijwillig worden gegeven; er mag niet stilzwijgend van worden uitgegaan.

6. Het recht op correctie van informatie

Hierdoor is een persoon ervan verzekerd dat hij zijn gegevens kan laten aanpassen indien deze verouderd, onvolledig of onjuist zijn.

7. Het recht op beperken van gegevensbewerking

Personen kunnen eisen dat hun gegevens niet worden bewerkt. Hun dossier wordt dan gehandhaafd, maar mag niet worden gebruikt.

8. Het recht op bezwaar

Het recht om te verhinderen dat de gegevens worden bewerkt voor direct marketing. Op deze regel zijn geen uitzonderingen mogelijk; eventuele bewerking moet gestaakt worden zodra het verzoek daartoe is ontvangen. De persoon moet bij het begin van de communicatie van dit recht op de hoogte worden gesteld.

9. Het recht om in kennis te worden gesteld

Indien de veiligheid van de persoonsgegevens mogelijk in gevaar is door een data-lek, heeft de persoon het recht om binnen 72 uur nadat het lek geconstateerd is in kennis te worden gesteld.

Met vriendelijke groet,

Karin Hess – Roelofs

T:  +31 65026 3086
M: Karin.Hess@salu-vida.com
W: www.salu-vida.com